Læreplan
Publiceret den 21. januar 2010

2. Barnets alsidige personlige udvikling

2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

Dokumentation

Evaluering

fokuspunkter

opnå

Almen

Særlig

Almen

Særlig

og synliggørelse.

 

( mål )

pædagogik

pædagogik

pædagogik

pædagogik

Barnets alsidige personlige udvikling.

At barnet lærer at socialisere sig, ved at tilpasse sig regler/normer i den pågældende situation.

For at hjælpe med at skabe en alsidig personlig udvikling skal vi som nærværende voksne, møde børnene hvor de er i deres udvikling.

Udvise ekstra opmærksomhed overfor børn med særlige behov.

Vi giver tid til rum til fordybelse.vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ideer og bakker op om disse.

Vi giver de børn der har et særligt behov ekstra opmærksomhed og hjælp.

Trin for trin.

Billeder daglig information gennem opslagstavler- Månedsplaner.

Daglig forældrekontakt-

Tras - skemaer

Efter Krummernes årshjul

At lære at danne relationer ved at acceptere og udvikle respekt over for andre.

At lære egne og andres kompetencer at kende og anvende disse til at vælge

Udvikle børnenes selvværd gennem ros og opbakning –tryghed-konsekvens samt et tæt forældre-samarbejde

Vi har åben plan, så børnene har mulighed for at vælge hvor om hvem de vil lege med.

At børnene bliver selvhjulpet i forhold til sin egen udvikling

Vi sætter børnene i forskellige grupper så de lærer af hinanden og lærer at tage hensyn til hinandens forskelligheder og opfordrer børnene til at hjælpe hinanden

3. Sociale kompetencer

 

2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

fokuspunkter

opnå

Almen

Særlig

Almen

 

( mål )

pædagogik

pædagogik

pædagogik

Kammeratskabs relationer med respekt for hinandens forskelligheder.

Vi skal som voksne være rollemodeller.

Der skal ekstra-ressurser til de børn, der har problemer med sociale kompetencer.

Sociale kompetancer

Lære at udvise forståelse om empati overfor hinanden.

Vi skal være forskellige voksne.

Fællesture i små grupper. Gruppe-opdeling på tværs af alder.

Støtte børnene i at lære at løse konflikter verbalt. Lære at kende egne og andres kompetencer og anvende disse i til og fravalg.

Vi skal støtte børnene i deres ideer,og aktivt indgå i konflikt-løsninger.

Leg og boldspil.Inde og udearealer inddeles, så der kan dannes grupper på tværs af alder.

Lære at tilpasse sig de pågældende regler/normer i den enkelte situation.

Der skal være rum og tid til læring i sociale kompetencer i små som store grupper.

De fysiske rammer giver børnene mulighed for at lege i små grupper.

 

4. Sprog

2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

Dokumentation

Evaluering

fokuspunkter

opnå

Almen

Særlig

Almen

Særlig

og synliggørelse.

 

( mål )

pædagogik

pædagogik

pædagogik

pædagogik

Sprog

At give børnene mulighed for at udvikle sproget i dagligdagen.

Dialog mellem barn – voksen og barn – barn.

Små grupper for de børn der har særlige behov.

Rim og remser

Tras – skemaer på det enkelte barn

At børnene udvikler deres sprog og et øget ordforråd.

Efter Krummernes årshjul

Bruge simple tegn-

Udtrykke tanker og følelser og forstå andres. At børnene lære at skabe indre billeder .

Højtlæsning skabe fysisk rum for sproglig udfoldelse.

Samarbejde med talepædagog

Oplæsning fortællerdage-fortællinger.

Musikalsk legestue.

Udvikle og fastholde deres identitet og selv følelse ved at udtrykke sig.

Samtale med voksen eller andre børn, hvor der både tales og lyttes stilles spørgsmål og gives svar.

Tras – skema på det enkelte barn

Trin for trin

Huskelege sang og sanglege lyde

Dialogbaseret læsning.

Trin for trin.

Skoleparatheds undersøgelse.

3 års sprogvurdering

At blive fortroligt med sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog. At skabe nysgerrighed for tegn/skriftsymboler

At børnene møder voksne der forstår og anerkender dem, så de kan formidle forståelse, meninger, tvivl, følelser og tanker.

Dialog mellem barn og voksen.

Mundmotoriske lege .

Almene spil-plakater-  bogstaver o.s.v.

5. Kulturelle udtryksformer og værdier

2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

Dokumentation

Evaluering

fokuspunkter

opnå

Almen

Særlig

Almen

Særlig

og synliggørelse.

 

( mål )

pædagogik

pædagogik

pædagogik

pædagogik

Kulturelle udtryksformer og værdier

Deltage i kulturelle traditioner og lokale kunst  tilbud. Herunder teater, musikalske

udstillinger.

Deltage i tilbud i lokalsamfundet

Materialer er tilgængelige.

Engagerede og støttende voksne

Adgang til moderne medier.

Opdele børnene efter udviklingstrin

Deltager i  Juleoptog  , krummecup musikals legestue Bibliotek

Jordens dag

årets  højtider, museer avlsgården

teaterture

børnefødselsdage

klippe klister male

Værksteds              aktiviteter

Sang og musik i kirken

Billeder samt skrive på køleskab.

Ifølge Krummernes årshjul

At støtte børnene i og opfordre til at de selv deltager aktivt i kulturelle udtryksformer (såvel i institutionen som i lokalsamfundet.)

Materialer redskaber der kan bidrage til skabende aktiviteter.

At  børnene har tilgang til p.c.

6. Krop og bevægelse

Krummerne 2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

Dokumentation

Evaluering

fokuspunkter

opnå

Alment

Særligt

Alment

Særligt

 

( mål )

pædagogisk

pædagogisk

pædagogisk

pædagogisk

Krop og bevægelse

At vores børn oplever glæder ved at bevæge sig

At kunne styrke deres fysiske sundhed

Kendskab og viden om kroppen og sund kost

Udvikles gennem at kunne krybe –kravle gå løbe – balancerer, klatre hoppe,gynge danse

Sætte fokus på det enkelt barn

– Krummecup –Olympiade-maddage – Kælder/motorik

rum – musikalsklege  stue –

tur ud af huset - legeplads

Mindre grupper

Samtaler med forældre.

Opslag og beskrivelse af aktiviteter og ture

Tage billeder af aktiviteter der tilgodeser krop og bevægelse.

Ifølge årshjul

At beskæftigelsesmaterialer er placeret i børnehøjde

At skabe ude/ inde   miljøer hvor børnene har mulighed for fysisk udfoldelse

Udvikles gennem

Tegning – maling –puslespil – maddage –af og påklædning-spisesitua- tionen

Der er udarbejdet en kostpolitik

At børnene skal ud hver dag

7. Natur og naturfænomener

2010

Hvad skal der til?

Hvad gør vi?

Temaer og

Hvad vil vi

( Principper )

( Midler og metoder )

Dokumentation

Evaluering

fokuspunkter

opnå

Almen

Særlig

Almen

Særlig

og synliggørelse.

 

( mål )

pædagogik

pædagogik

pædagogik

pædagogik

Natur og naturfænomener.

At børnene oplever glæde ved naturen.

Oplever årstiderne.

Være i naturen

Vi bestræber os på at børnene kommer ud på legepladsen hver dag.

Billeder Plancer Collager.

Efter Krummernes årshjul-

Udvikler respekt og forståelse for naturen.

Være ude hver dag.

Vi laver årstidsbestemte aktiviteter.

Vi markerer jordens dag sammen med børnenes bedsteforældre.

Naturen som et rum for leg og fantasi.

Vi laver udflugter fek.s til skov og strand.

At børnene oplever naturen og får erfaringer gennem mange forskellige sanseindtryk.

De voksne er engageret i naturen og formidler viden herom.

Vi laver mad i naturen. At vi tager til skov og strand.

Bruger naturen til fysiske aktiviteter.

Der er litteratur og formidling om naturen.

Vi er på byggelege-pladsen, hvor der arbejdes  over bål.

Der laves udflugter.

Vi inspirerer til fysisk aktiviteter i naturen.

8. Årsplan

Årsplan.

Januar:                                  Sprog

 

Februar:                                Sprog

                                            Fastelavn

 

Marts:                                   Sociale kompetencer

                                            Farvel til skolebørn

 

April:                                    Sociale kompetencer              

Natur og naturfænomener

Påske ( påskefrokost )

Modtage nye børn

                                            Bedsteforældredag

 

Maj:                                      Barnets alsidige personlige udvikling

                                           

Juni:                                     Barnets alsidige personlige udvikling

                                            Sankt Hans

                                            Sommerfest

 

Juli:                                      Sommeraktiviteter

                                            Udeliv – vand – bål.

                                            Leg – ture i nærmiljøet

                                           

 

August:                                 Krop og bevægelse

                                            Sund kost

 

                            

 

 

September:                            Krop og bevægelse

                                            Sund kost

                                            Olympiade

                                            Krummecup for børnehaverne i vest

 

Oktober:                                Natur og naturfænomener

                                            Kulturelle udtryksformer

                                            Efterårsprojekt

 

November:                             Juleværksteder

                                            Juletur

 

December:                             Juleklip

                                            Juleoptog

                                            Adventshygge

                                            Julefrokost